Mäns våld mot kvinnor 2021–2023

0

 Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023 

Regeringen presenterar idag ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i regeringens åtgärdspaket från i somras tillsammans med de åtgärder som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2022. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen. 

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

- Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för ojämställdhet mellan könen. För en feministisk regering kommer frågan om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor alltid att vara högt prioriterad, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark. 

Under förra mandatperioden tog regeringen fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den strategin arbetar regeringen efter. Regeringen har ökat statsbidragen för att förebygga mäns våld mot kvinnor och för att skydda de som utsätts. Straffen för våld och andra kränkningar i nära relationer har skärpts. De brottsbekämpande myndigheterna har förstärkts kraftfullt. Långsiktiga satsningar görs för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 

Nu intensifieras arbetet. Åtgärdsprogrammet innehåller 99 åtgärder som förebygger våldet, som ger ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, som effektivt bekämpar brotten och som förbättrar kunskap om och metoder mot mäns våld mot kvinnor. 

Regeringen har vidtagit omfattande åtgärder när det gäller att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. I åtgärdsprogrammet slås fast att de två områdena kommer fortsätta att vara högt prioriterade för regeringen. 

I åtgärdsprogrammet har regeringen även identifierat fyra utvecklingsområden för de kommande åren:

Utsatthet efter separation 

För många våldsutsatta upphör inte våldet trots att personen har lyckats lämna relationen. Det är av största vikt att samhället ser till att säkerställa skyddet och stödet för våldsutsatta även efter en separation. Ekonomin kan vara ett sätt för våldsutövare att utöva kontroll, vilket kan leda till problem med försörjningen lång tid efter separationen, till exempel om bodelning fördröjs. 

Våld i ungas partnerrelationer 

Unga personer i övre tonåren och unga vuxna är den grupp i samhället som är mest utsatt för brott i nära relationer. Erfarenheter från aktörer som möter våldsutsatta unga behöver tas tillvara för att utveckla förebyggande insatser och tidigt fånga upp unga våldsutövare. 

Utsatthet för hot och övergrepp på nätet 

Flera myndigheter har tagit fram kunskapsunderlag som beskriver utsattheten online. Hot och övergrepp som sker på nätet är lika allvarligt som när de sker utanför nätet. Arbetet mot att människor utsätts för hot och övergrepp på nätet är därför ett utvecklingsområde för regeringen. 

Särskild sårbarhet 

Utsatthet för våld kan förvärras av olika omständigheter såsom starka beroendeförhållanden till den eller dem som utövar våldet. När personer som redan befinner sig i en särskilt sårbar situation utsätts för våld kan behoven och förutsättningarna se annorlunda ut och det kan finnas svårigheter att få samhällets skydd och stöd. Åtgärdsprogrammet fokuserar på följande grunder till sårbarhet: 
  • Hbtqi 
  • Äldre 
  • Funktionsnedsättning 
  • Skadligt bruk och beroende 
  • Ekonomisk utsatthet 
  • Utrikes födda kvinnor 
Regeringens arbete slutar inte med åtgärderna i detta åtgärdsprogram. Regeringen har för avsikt att förstärka i synnerhet det våldsförebyggande arbetet ytterligare och avser därför presentera ett nationellt våldsförebyggande program under 2022. Därtill kommer regeringen vartannat år att lämna en skrivelse till Riksdagen där regeringen redogör för sitt arbete på området inklusive nya beslutade åtgärder.


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top