Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

0

Reviderat direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning 

Faktapromemoria gällande proposal for a directive of the European Parlia­ment and of the Council con­cerning the status of third-country nationals who are long-term residents (recast), COM(2022) 650 final

Direktivet 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredje­lands­med­borgares ställning inne­håller bestäm­melser om att en tredje­lands­med­borgare som stadig­varande bott i en EU medlems­stat i fem år efter ansökan kan beviljas ställning som varaktigt bosatt. Tredje­lands­med­borgare som har beviljats denna ställning ska till­erkännas vissa sär­skilda rättig­heter som liknar de rättig­heter som unions­med­borgare har. Syftet med kom­missionens förslag till omarbet­ning av direk­tivet är bland annat att förenkla möjlig­heterna att erhålla denna ställning, att under­lätta rörlig­heten för tredje­lands­med­borgare inom EU, att bidra till en bättre balans inom arbets­mark­naden och att öka unionens attraktions­kraft för kvalifi­cerad arbets­kraft från tredje­land. Förslaget presen­teras tillsam­mans med ett med­delande och ytter­ligare ett direktiv­förslag som ett led i att skapa en lång­siktigt håll­bar politik för laglig migration inom EU. Det över­gripande syftet med direktiv­förslaget är att för­bättra EU:s möjlig­heter att attra­hera kompetens och talanger. 

Regeringen välkomnar förslag som syftar till att attra­hera kompetens och talanger till EU. Regeringen ser positivt på förslagets syfte att förbättra balansen på arbets­marknaden och öka EU:s attrakti­vitet för kvalifi­cerad arbets­kraft. Regeringen stödjer ökade möjlig­heter för rörlighet inom unionen under förut­sättning att detta bidrar till att möta efter­frågan på arbets­kraft i brist­yrken och till en bättre balans på arbets­marknaden.

På svenska Reviderat direktiv om varaktigt bosattatredjelandsmedborgares ställning


På turkiska Reviderat direktiv om varaktigt bosattatredjelandsmedborgares ställning

Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top