Hur kan man ansöka förlänga uppehållstillstånd?

0Du som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du vill stanna i Sverige. Det gäller även dig som är familjemedlem till en person som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 
Den här informationen gäller dig som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, eller därför att det finns ett tillfälligt verkställighetshinder som gör att du inte kan utvisas. Det gäller också dig som kom till Sverige som anhörig till en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av något av dessa skäl, och dig som har fått uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. 

Så kan du få förlängt uppe­hålls­till­stånd

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du uppfyller kraven för ett eller flera av dessa skäl: Du behöver skydd (asyl). Du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige. Du studerar på gymnasial nivå. Du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå. Du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig själv. Det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd 

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd i e-tjänsten på den här sidan. Efter att du har svarat på varför du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd får du svara på om du även vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Varje person måste själv uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd, oavsett om du har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder, på grund särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, eller om du har uppehållstillstånd som anhörig till en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av något av dessa skäl.
 

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Krav för att använda e-tjänsten 

För att kunna använda e-tjänsten och ansöka om förlängt uppehållstillstånd behöver du 

 • ha en svensk e-legitimation, till exempel BankID 
 • ha en mejladress 
 • kunna ladda upp dina dokument digitalt. 

Första gången du loggar in får du legitimera dig i två steg, med både e-legitimation och en kod som skickas till din mejladress. Migrationsverket kan komma att kontakta dig på din mejladress om vi har frågor om din ansökan. Om du sen behöver logga in flera gånger till exempel om du vill pausa din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle, eller om du ska ansöka åt flera personer behöver du bara använda e-legitimation. 

I tjänsten får föräldrar svara på om de vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd åt sig själva eller åt ett barn under 18 år som de är vårdnadshavare för. En förälder kan använda sin e-legitimation för att ansöka åt sig själv och flera barn, men måste logga in på nytt för varje person som den vill ansöka åt. Om du ska ansöka åt flera personer måste du slutföra och skicka in en ansökan, och sedan logga ut, innan du kan logga in igen för att göra en ny ansökan åt någon annan. 

Den här e-tjänsten kan inte användas av ombud, den kan endast användas av personer som ska ansöka om förlängning åt sig själva, eller av föräldrar som ansöker åt sina minderåriga barn. 

Barn utan vårdnadshavare i Sverige kan ansöka åt sig själva i e-tjänsten. Migrationsverket kommer därefter att kontakta barnets gode man för att han eller hon ska bekräfta ansökan. 

Du kan pausa din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle. Kom ihåg att göra färdigt din ansökan innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Så här bifogar du dokument i e-tjänsten.

För att din ansökan ska bli komplett behöver du i vissa fall bifoga dokument som visar att du uppfyller kraven för att få stanna i Sverige. Vilka dokument du ska skicka in beror på varför du vill bo kvar i Sverige. Eftersom du kan ha flera olika skäl till att vilja stanna i Sverige kan du skicka med flera dokument. Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av att du behöver skydd, eller därför att du behöver stanna på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, ska du inte bifoga några dokument. 

När du ansöker via e-tjänsten behöver du ha dina dokument tillgängliga digitalt. Innan du skickar in din ansökan får du se en sammanställning i e-tjänsten över vilken information du har lämnat och vilka dokument du har laddat upp. Om du har missat att ladda upp något dokument har du möjlighet att gå tillbaka i tjänsten och ladda upp dessa dokument. Om du inte har alla nödvändiga dokument tillgängliga kan du pausa din ansökan och ordna fram de dokument som saknas. Observera att du måste slutföra din ansökan i e-tjänsten och skicka in den innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. 

Om du slutför din ansökan i e-tjänsten utan att ladda upp alla nödvändiga dokument har du två veckor på dig att skicka in de saknade dokumenten till Migrationsverket med post. Därefter kan vi börja handlägga din ansökan. Om vi ser att det saknas några uppgifter eller dokument som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut kan vi kontakta dig och be om en komplettering. Om du inte skickar in den komplettering vi har bett om i tid kan vi fatta beslut utifrån de uppgifter vi har. Det kan ta längre tid att handlägga din ansökan om vi måste be dig att komplettera din ansökan.

Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av att du behöver skydd, eller därför att du behöver stanna på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, ska du inte bifoga några dokument. För att Migrationsverket ska kunna bevilja permanent uppehållstillstånd krävs att anställningen och arbetsgivaren bedöms som seriös. Migrationsverket kan därför komma att granska arbetsgivarens förmåga att betala den utlovade lönen. Ansökan kan till exempel avslås om arbetsgivaren har skatteskulder eller skulder hos Kronofogdemyndigheten. Nystartade företag, företag inom vissa branscher och företag som har många anställda med arbetstillstånd granskas särskilt noga.

Läs hur du ansöker om du inte kan använda e-tjänsten
 
Dokument som du ska bifoga din ansökan

- Anställningsavtal (pdf)
- Lön specifikation för de senaste 1-3 månader (pdf)
- Hyresavtal ( kontrakt ) (pdf) 
- Hemförsäkringsavtal (pdf) 
- Senaste uppvärme för din bostad (pdf)
- Arbetsgivare + Kontakt person ( mail + tel ) 
- Arbetsgivarens organisationsnummer 
-Om du är under 25 år ska du också bifoga intyg om fullföljd utbildning på gymnasial nivå
-Om du har genomfört en motsvarande utbildning ditt hemland kan du till exempel visa det genom ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet. (UHR)
- Legitimation  (till exempel läkarlegitimation /lärare legitimation.... )
- Sjukförsäkring -Trygghetsförsäkring -Livförsäkring -Tjänstepensionsförsäkring (Du kan fråga din arbetsgivare)
- Din arbetsgivare måste anmäla till Skatteverket. Arbetsgivaren ska använda blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, för att anmäla anställning till Skatteverket.

Läs om vilka krav som gäller för dig och vilka doku­ment du ska bifoga bero­ende på vilket/​​​​vilka skäl du har
 1. Du behöver skydd (asyl) 
 2. Du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige 
 3. Du studerar på gymnasial nivå 
 4. Du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå 
 5. Du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig själv 
 6. Du behöver stanna i Sverige på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter
Du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig själv

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen om du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig som anställd eller egen företagare. Vilka dokument du ska bifoga beror på om du försörjer dig som anställd eller egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag eller från både anställning och egna företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar eller flera företag måste du bifoga dokumenten nedan för alla anställningar och företag. 

Doku­ment som du ska bifoga till din ansökan om du försörjer dig som anställd 

Till din ansökan ska du bifoga 

 • anställningsavtal 
 • lönespecifikation för de senaste 1–3 månaderna 
 • fackligt yttrande, blankett nummer 224011 (skriv ut och fyll i blanketten och be ditt fackförbund att skriva på innan du bifogar blanketten till din ansökan).

Om du arbetar i en bransch som har SNI-koder som börjar med några av följande siffror (81290, 81210, 55101, 56, 9602, 9604, 9609, 41200, 421, 42990, 43, 782, 471-478, 0113, 012, 02102, 452, 88101, 88102) ska du bifoga 

 • balans- och resultatrapporter för innevarande räkenskapsår 
 • uppgift om likvida medel på bank eller checkkrediter. 

Dessa dokument får du av din arbetsgivare. 

Om du arbetar i ett nystartat företag (ett företag som startat sin faktiska verksamhet under de senaste 12 månaderna) ska du bifoga 

 • balans- och resultatrapporter för innevarande räkenskapsår 
 • uppgift om likvida medel på bank eller checkkrediter 
 • ingångna kontrakt om pågående och kommande uppdrag eller hyra/köp av lokaler. 
Dessa dokument får du av din arbetsgivare. 

Om du arbetar i ett nystartat företag eller ett företag med någon av ovanstående SNI-koder, och din arbetsgivare tidigare har medverkat i ansökan om arbetstillstånd och anställt medborgare i länder utanför EU/EES och Schweiz ska du bifoga 
 • skattekontoutdrag från Skatteverket för de tre senaste månaderna. 
Detta dokument får du av din arbetsgivare. 
Doku­ment som du ska bifoga till din ansökan om du försörjer dig som egen företagare 
Till din ansökan ska du bifoga 
 • köpekontrakt 
 • bankhandling som visar att du har betalt köpesumman eller din del av köpesumman 
 • eventuella lånehandlingar för köpet av företaget 
 • bankkontoutdrag från ditt privata konto för de senaste sex månaderna 
 • din senaste privata deklaration (Inkomstdeklaration 1 – inkomstdeklarationen som Skatteverket skickat ut till dig och kvittens på din inkomstdeklaration) 
 • handelsbolagsavtal eller aktiebok 
 • de två senaste årsboksluten eller årsredovisningarna (om företaget varit verksamt tidigare) 
 • balans- och resultatrapport för den tid du drivit företaget fram till och med föregående månad 
 • företagets skattekontoutdrag för de senaste sex månaderna 
 • bankkontoutdrag från företagskontot för de senaste sex månaderna 
 • samtliga lönespecifikationer för innevarande år (om du driver ett aktiebolag) 
 • företagets senaste deklaration: inkomstdeklaration 4 om du driver ett handelsbolag, inkomstdeklaration 2 om du driver ett aktiebolag, NE-bilaga om du driver en enskild firma, N3A-bilaga om du är bolagsman i ett handelsbolag 
 • eventuella tillstånd för din specifika verksamhet (exempelvis taxitrafiktillstånd eller kassaregistertillstånd) 
 • kontrakt med kunder eller leverantörer och eventuella hyresavtal för lokaler 
 • affärsplan. 
Dokument som du ska bifoga oavsett om du försörjer dig som anställd eller egen företagare 
För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du kan försörja dig på din inkomst kommer du även att få svara på frågor om dina boendekostnader och om dina resekostnader till och från arbetet. Oavsett om du försörjer dig som anställd eller egen företagare ska du därför bifoga 
 • eventuellt hyresavtal för din bostad 
 • din senaste uppvärme för din bostad 
 • hemförsäkringsavtal. 
Om du är under 25 år ska du också bifoga intyg om fullföljd utbildning på gymnasial nivå. Om du har genomfört en motsvarande utbildning ditt hemland kan du till exempel visa det genom ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet.

Ansök innan ditt uppe­hålls­till­stånd slutar gälla 

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, men inte tidigare än två månader innan det går ut. 

Om ni är flera i familjen vars tillstånd slutar gälla ungefär samtidigt ska ni ansöka om förlängning samtidigt. 

Om du ansöker om förlängning i tid har du rätt att arbeta medan du väntar på ett beslut. Om du ansöker försent riskerar du att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning. 

Om du sedan tidigare har ett gällande utvisningsbeslut kan det verkställas när ditt uppehållstillstånd slutar gälla, om du inte ansöker om förlängning i tid. 

Efter att du har skickat din ansökan 

När du ansöker om förlängning på webben får du en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan direkt på din skärm. Du kan även spara bekräftelsen genom att skicka den till din mejladress, ladda ner eller skriva ut den direkt. 

Det är inte alla som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd som behöver besöka Migrationsverket för en intervju. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information. Det kan hända att vi behöver träffa dig för att ställa frågor, till exempel om du har uppgett i din ansökan att du har nya asylskäl. Vi kan också ställa frågor i telefon eller be dig skicka in kompletterande uppgifter per brev. 

Om din situation förändras innan Migrationsverket har fattat beslut kan du komplettera din ansökan per post. Det kan till exempel vara att du har börjat arbeta, att du har avslutat dina studier eller att din familjesituation har förändrats. 

Du bör inte lämna Sverige medan du väntar på beslut. I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver du ett giltigt uppehållstillståndskort som du får när Migrationsverket har beviljat din ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att du inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om du är utomlands när ditt uppehållstillstånd slutar gälla. 

Efter beslut 

När Migrationsverket har fattat beslut skickar vi ett brev hem till dig. Det vanligaste är att vi använder oss av så kallad förenklad delgivning som innebär att vi skickar beslutet med post hem till dig. I vissa fall får du en kallelse där vi ber dig komma till ett möte vid Migrationsverket för att en handläggare ska berätta för dig om beslutet. 

För att kunna skicka brev och kallelser hem till dig använder Migrationsverket i första hand din folkbokföringsadress som vi får från Skatteverket. Därför är det viktigt att du meddelar Skatteverket om du flyttar. Migrationsverket kan inte ändra din folkbokföringsadress. Om du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd åt ditt barn kommer Migrationsverket skicka beslutet hem till barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare kan ändra barns folkbokföringsadress genom att kontakta Skatteverket. 

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Då behöver du boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad så att Migrationsverket kan tillverka ett nytt uppehållstillståndskort åt dig. Du ska boka en tid för varje familjemedlem som behöver ett nytt uppehållstillståndskort. 


I beslutet står det om du har fått uppehållstillstånd eller inte och hur länge tillståndet gäller. Det står även i beslutet varför du har fått uppehållstillstånd. Om du har fått uppehållstillstånd därför att du behöver skydd (asyl) i Sverige står det också om du har fått en ny skyddsstatusförklaring. Du som redan har en skyddsstatusförklaring sedan tidigare behåller i de flesta fall den, om du har sagt i din ansökan att du fortfarande behöver skydd. Alla beslut går inte att överklaga. 
I ditt beslut står det om du kan överklaga och hur du gör för att överklaga om du inte är nöjd med beslutet. 

Olika långa till­stånd 

När du får förlängt uppehållstillstånd får du vanligen ett uppehållstillstånd som gäller i två år. Tillståndets längd kan i vissa fall bli kortare om du har begått brott. Du som redan har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, men behöver mer tid än planerat för att studera färdigt får vanligen uppehållstillstånd för den tid som du har kvar på din utbildning och ytterligare sex månader, dock längst 13 månader i taget. De extra sex månaderna är till för att du ska få tid att söka arbete efter att du har slutfört dina studier. Om du får förlängt uppehållstillstånd därför att du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå får du ett uppehållstillstånd som är giltigt i upp till sex månader från ditt examensdatum. Om du får permanent uppehållstillstånd behöver du inte ansöka om förlängt uppehållstillstånd igen. Om du har ansökt om permanent uppehållstillstånd men endast får förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd kan du i vissa fall överklaga beslutet.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd enligt gymna­si­e­lagen 

Enligt gymnasielagen kan du få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Reglerna för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är de samma som reglerna i den tillfälliga lagen som gällde fram till 19 juli 2021. Gymnasielagen är en tillfällig lag och möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt dessa regler upphör att gälla år 2025. Reglerna om permanent uppehållstillstånd i gymnasielagen gäller dig om du har eller har haft något av följande uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen:

 • uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå 
 • uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, med en längre tillståndstid därför att du studerade på gymnasial nivå 
 • uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och någon gång under den tillfälliga lagens giltighetstid har studerat på ett introduktionsprogram 
 • uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier. 
Du omfattas också av reglerna i gymnasielagen om du får ett förlängt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen för att slutföra dina studier eller för att söka arbete efter slutförda studier. Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd har slutat gälla. Tänk på att du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd slutar gälla, men tidigast två månader innan. Om du ansöker för sent får du inte arbeta i väntan på beslut. 

För att du ska få permanent uppehållstillstånd krävs att du 

 • har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen eller gymnasielagen 
 • kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare 
 • kan visa att du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå eller en motsvarande utländsk utbildning om du är under 25 år. 

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du kan försörja dig på din inkomst kommer du att få svara på frågor om dina boendekostnader och dina resekostnader till och från arbetet. Oavsett om du försörjer dig som anställd eller egenföretagare ska du därför bifoga dokument som visar dina boendekostnader. Dessutom tillkommer olika krav beroende på om du försörjer dig som anställd eller som egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag eller från både anställning och egna företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar måste alla anställningar uppfylla alla kraven nedan. 


Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd som anställd 

För att få permanent uppehållstillstånd som anställd krävs att 
 • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen 
 • du har tillräckligt stor inkomst för att försörja dig själv (du kan räkna ihop inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag) 
 • dina anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen (i anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar) 
 • din anställning är varaktig. Med det menas att du har fast anställning eller avtal om minst 18 månader anställning från det datum som Migrationsverket fattar beslut om din ansökan 
 • du har påbörjat din anställning och din arbetsgivare har anmält till Skatteverket att du arbetar där, senast när Migrationsverket prövar din ansökan 
 • du kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva ditt yrke om yrket kräver det 
 • om du är under 25 år ska du visa att du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå eller en motsvarande utländsk utbildning 
 • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb din anställning bedöms som seriös. 
För att visa att du uppfyller kraven som ställs på dig som anställd måste du bifoga ett stort antal dokument. För att Migrationsverket ska kunna bevilja permanent uppehållstillstånd krävs att anställningen och arbetsgivaren bedöms som seriös. Migrationsverket kan därför komma att granska arbetsgivarens förmåga att betala den utlovade lönen. Ansökan kan till exempel avslås om arbetsgivaren har skatteskulder eller skulder hos Kronofogdemyndigheten. Nystartade företag, företag inom vissa branscher och företag som har många anställda med arbetstillstånd granskas särskilt noga. Yeni  kanun 2021-07-20   tarihinden itibaren geçerli. Bu tarihten önce başvuru yapıp ta henüz kararı açıklanmayanlar da bu yeni kanuna göre değerlendirilecek. Oturum başvurusunu ne zaman yapabilirim? Cevap: Migrationsverket; sizin oturumunuzu  kendi internet sitesinde yayınladığı tarihten tam iki ay önce sistemi açmanıza ve başvuru yapmanıza izin veriyor. 2020 ağustos ayında yapılan değişiklik gereği artık evinize herhangi bir kod gelmiyor. Takibini sizin yapmanız gerekir. Dikkat oturum tebliği aldığınız tarih değil oturum yayınlanma tarihini baz alınız. 18 yaş üstündeki herkesin Migrationsverket`e mail adresini kaydetmesi önem arzediyor. Oturumunuzu uzatmak için; 18 yaş üstü her bireyin ayrı ayrı yapması gerekiyor ve 18 yaş altındaki çocuklar baba veya anne aracılığıyla yapılabiliyor. Mülteci olma durumu aynen devam eden ve 18 yaş üstü lise okuyan çocuklar için okuldan gerekli evrak almalı ve lise okuyorum diye belirtilen yer üzerinden de başvuru yapmalıdır. Yani hem asyl + lise öğrencisi + ailemle kalıyorum şeklinde başvuru yapmalıdır. Çalışmayanların ve geldiği ülkedeki durumunda herhangi bir değişiklik olmayanların hiçbir evrak eklemelerine gerek yoktur. Sadece ' asyl ' olarak başvuru yapmalıdır.  Hem asyl olup hem de çalışanlar başvuru yaparken hem asyl hem de çalışıyorum kısmını ekleyerek başvuru yapmalıdır. Çalışanlar için olan evrakları yazdım. Mail adresi nasıl kaydedilir + başvuru ekranı nasıl açılır onları fotoğrafladım. İlk 17 fotoğraf mail adresi nasıl kaydedilir için sonrası da başvuru ekranı için. Sistem tam iki ay önce açılıyor. İsterseniz çok daha öncesinden tüm yetişkinlerin mail adreslerini kaydedebilirsiniz. Bir kişinin başvurusu bitince çıkış yapmak zorundasınız. Unutmayınız! Sonra tekrar giriş yaparak çocuk için başvuru yapılacak sonra tekrar çıkılacak varsa ikinci çocuk ( 18 yaş altı ) için giriş yapılarak başvuru yapılacak. Evrakları tamamlayana kadar sakın göndermeyiniz. Birkaç hamle ilerledikten sonra kayıt edip çıkış yapabilirsiniz. Migrationsverket' in sizden istediği evrakları PDF formatında hazırladıktan sonra size Migrationsverket' ten gelen maili açtığınız zaman kaldığınız yerden devam edersiniz. Tüm evraklar PDF formatında olmalıdır. Çok büyük şirketler sizin orada çalıştığınızı otomatik Skattaverket' e bildiri yapıyor ama küçük işletmelerde çalışan iseniz işvereninizin Skattaverket' e bildirimini çok iyi takip ediniz! Başvuru yaparken sistem size soruyor ' İşveren sizi Skatteverket' e bildirdi mi? ' şeklinde.  Doktor - öğretmen veya legitimation gerektiren bir işte çalışıyor iseniz kendi var olan mesleki legitimationu yüklersiniz eğer legitimation gerektirmeyen bir işte çalışıyorsanız  legitimation yerine UHR' den aldığınız diploma denkliğinizi koyabilirsiniz. Meslek olarak SCB' nin web sistesinden mesleki kodunuzu burayı tıklayın bulabilirsiniz. Sendikalı olarak çalışıyor iseniz işyeri temsilcinize resmini ve linkini paylaştığım belgeyi doldurup imzalatıp sisteme yüklemelisiniz. 
2 Önemli Bilgi : 
 1- Bazı büyük şirket ve kuruluşların yeni işe başlayan çalışanını otomatik Skattaverket’e bildirim yaptığını daha önce paylaşmıştım ki; çalışılan kurum öyle cevap verdiği için. Şimdi süresiz oturum başvurusu yapan bir arkadaşımız ' Kommun‘ de öğretmen olarak Fast kontratla' çalışmasına rağmen süresiz oturum başvurusu yaptıktan sonra Migrationsverket arkadaşımızdan sizin Kommun Skattaverket’e bildirim yapmamış bu formu doldurup Skattaverket’e gönderilmesi gerekiyor diye geri bildirim yapmış. Her geri bildirim süreci uzatıyor biliyorsunuz. Bu yüzden sisteminiz açılmasından 1 -2 ay önce işvereninize bu formu doldurup imzalayıp ilgili adrese göndermesini isteyiniz.( Din arbetsgivare måste anmäla till Skatteverket. Arbetsgivaren ska använda blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, för att anmäla anställning till Skatteverket.) 
 2- Lönespecifikation : Süresiz oturum başvuru süreciniz açıldığı zaman geriye dönük son 3 aylık maaş belgelerinizi gönderiyorsunuz bunu biliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra Migrationsverket sizin dosyanızı ele aldığında; eğer 1 ay geçmiş ise son aldığınız maaş belgesini, eğer iki ay geçmiş ise son aldığınız iki maaş belgesini de istiyor. Bunu da bir arkadaşımız aynen yaşadı ilave olarak yani son 3 ay + üzerinden geçen son 2 ay maaş belgelerini gönderdi. Bunu neden yazdım eğer başvuru yaptığınız da çalışıyorsanız ve  karar açıklanmadan herhangi bir sebeple işsiz kalmış iseniz bu konudan haberdar olun istedim. Eğer corona nedeniyle şirketlerde ekonomik kriz nedeniyle “ Fast bile olsanız “ işten çıkarmalar olur ise işverene ''süresiz oturumunuz tebliğ edilene kadar'' çalışmama müsaade edin lütfen diye belirtiniz.  Bu iki konu önemli ve süreci hep birlikte yaşıyoruz. Her yeni farklı bir bilgi gelir ise buraya eklerim. OBS! Dikkat! Resedokument istemeyi de unutmayınız. İstenilen evraklar dışında farklı şeyler yüklemeyiniz; çünkü her farklı evrak kafa karıştırılabilir, evrağın aslı görülmek istenebilir, yeminli tercüme istenebilir bütün bunlar sürecinizi uzatabilir. Şirket ortakları ve sahiplerinin ilgili evrakları ilgili linkten okuyarak hareket etmesi en doğru olacaktır. Çok önemli: Suresiz oturum başvurunuzu yaptığınızda 18 yaş altındaki çocuklarınız için resedokument başvurusu yapamıyorsunuz. Onu da  bu linki okuyarak yapabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklar için resedokument kararı verileceği ve bu da zaman alacağı için süresiz oturum başvurunuzu yaptığınız gün çocuklar için de resedokument başvurusu yapmayı unutmayınız! Oturum bekleyenler için dipnot: Migrationsverket’ te Mina sidor’ a girip profili tıklayıp mail adresinizi görebilirsiniz. Aşağıda e-post yazan yerin sağındaki kutucuğu sağa doğru sürükleyip bordo renkli hale getirmek sizin faydanıza olabilir. Herhangi bir cevap için mektup posta beklemeden anında maille öğrenebilirsiniz.  
2020-07-20
Adnan Gündogdu


Süresiz oturum başvurusu nasıl yapılır?
Hur kan man ansöka förlänga uppehållstillstånd! 
Du kan titta på PDF. Det fınns nedan!
1För barn ( Ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaş altı çocukların başvurusunu anne veya baba yapabir. Anne yaparsa baba PDF de bahsedilen evraka imza atacak, eğer çocuk için baba başvuru yaparsa anne imza atacak.) Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn. 

2För en ung (+18) studier gymaniet och lever med sin familjen. Eğer geçici oturum esnasında çocuğunuz 18 yaşını geçti ve lise okuyor ise. 1 Korunma 2 Lise okuyan 3 İsveç'te oturumu olan ailesinin yanında kalıyor şıkları ile başvuru yapacaksınız. Çocuğunuzun okulundan studieıntyg, studieplan almayı unutmayınız. 

3- För ansälld i Sverige. Çalışan babanın başvusu. Babaİsveç'te fast olarak veya en az iki yıllık iş kontratınız var ise veya provanställning sonrası fast olabilecek bir işe girdi iseniz (devlet destekli işler olmamalı) hem korunma hem de çalışan olarak işaretleyip başvuru yapıyorsunuz 

 4- För anställd i Sverige. Çalışan annenin başvurusu. Anne; 1 Korunma 2 Çalışan 3 İsveç' te oturumu olan ailesinin yanında kalıyor şıkları ile başvuru yapacak. Sistem seçtiğiniz şıklar üzerinden sizlere sorulara cevaplar ve eklenecek belgeleri istiyor. Çalışan bayan cevap olarak Isveç' te eşi ile kaldığını, eşinin adı soyadını ve personnummerini sistemde cevaplayacak. Aynen 18 yaş üzerindeki çocuğunuza seçtiğiniz ve yaptığınız gibi. 

4 farklı örnekteki  seçenekleri gördünüz  Aşağıdaki PDF içerisinde her birinin ayrı ayrı sorularını ve eklenecek evraklarını göreceksiniz. 

Dikkat! Sadece çalışan anne ise ve çocuklarının da başvurusunu anne yaptı ise; 
baba: yukarıda anne için yazdığım gibi çalışan hariç korunma ve İsveç' te oturumu olan birinin yanında kalıyorum şıklarını seçecek ve eşinin yani annenin adı, soyadı ve personnummerini sisteme yazacak. 
 94 sayfa PDF içinde sırayla çocuk, 18 yaş üzeri olup; yanınızda yaşayan genç, çalışan baba ve çalışan anne olarak nasıl başvuru yapılır şeklinde izah etmeye çalıştım. Kanun değişse bile sistem girişleri aynı dolayısyla kendiniz ve/veya tanıdıklarınıza faydalı olabilmesi için paylaşırsanız başkaları da sevinir.
Herkesin süresiz oturum alabilmesi dileği ile...
2021-07-20
Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top