Ändrade regler i utlänningslagen

0

 


I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder. 

Förslagen i lagråds­remissen bygger på Migrations­kommitténs betän­kande. Regeringen föreslår bland annat att uppe­hålls­tillstånd som huvud­regel ska vara tids­begrän­sade samt att perma­nent uppe­hålls­tillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att man har haft tids­begrän­sat uppe­hålls­tillstånd i tre år och endast om vissa sär­skilda krav är upp­fyllda, inklu­sive ett krav på för­sörj­ning. Ett för­sörjnings­krav vid anhörig­invandring införs också. 

Regeringen går också vidare med komplet­terande förslag som har remit­terats separat. I lag­råds­remissen gör regeringen bedöm­ningen att barn i och med åter­gången till utlän­nings­lagen fort­satt bör kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd enligt bestäm­melsen om särskilt ömmande omstän­dig­heter. Det föreslås också en möjlighet till uppe­hålls­tillstånd av humani­tära skäl för vuxna. Den inne­bär att en vuxen person som vistas i Sverige med uppe­hålls­tillstånd och har fått en särskild anknyt­ning till Sverige ska kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd om omstän­dig­heterna är särskilt ömmande. 

Vi ska inte tillbaka till 2015 års migra­tions­lag­stiftning. Här säker­ställer vi ett regel­verk som är lång­siktigt håll­bart, sam­tidigt som vi i linje med många av remissyn­punkterna ser till att ordningen med tids­begrän­sade uppe­hålls­tillstånd som huvud­regel inte får orim­liga effekter, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

– Migrations­lag­stift­ningen ska vara human, rätts­säker och effektiv. Vi lägger därför fram förslaget om en humanitär skydds­grund som till exempel gör det möjligt för utsatta unga med särskild anknyt­ning till Sverige att få stanna, säger jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stads­utveck­ling och arbetet mot segre­gation och diskrimi­nering Märta Stenevi. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021.
Publicerad 08 april 2021


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top