Vekaletname

0
VEKALETNAME 

MEVDUAT/HESAP İŞLEMLERİ 

T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum bankaların merkez ve tüm şubelerine, PTT merkez ve tüm şubelerine müracaatla adıma her - türlü vadeli veya vadesiz olarak TL, döviz mevduat hesapları, gerek kendisi ile gerek üçüncü kişiler ile teselsüllü veya teselsülsüz ortak hesapları, yatırım hesapları, portföy yönetim hesapları, bireysel saklama hesapları, ticari hesapları, altın hesapları açtırmaya, durağan hesapları aktif hale getirmeye, hesap açılışı için gerekli olan her türlü sözleşmeyi beyannameyi, taahhütnameyi ve her türlü evrakı dilediği şartlarla imzalamaya, gerekli belgelerin birer suretini elden teslim almaya kişisel verilerimin işlenmesi için ürün ve hizmetler ile ilgili fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, özel ürün ve hizmetler sunulabilmesi ile banka stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi amaçları ile işlenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilumum bankalar ile ortakları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, tüm bunların bağlı kuruluşları, tedarikçileri, iş ortakları ve yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza vermeye, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Aydınlatma Formu ve Rıza Formunu' nu imzalamaya, ticari elektronik ileti gönderilmesi için izin vermeye ve Ticari Elektronik İleti Formu' nu imzalamaya, FATCA Beyan Formu, Ürün Bilgilendirme Formu, Ortak Raporlama Standardı (CRS: Common Reporting Standards) vs. ve belgeleri dilediği şartlarla imzalamaya, Bankacılık Kanunu' nun 73 üncü maddesi kapsamında müşteri bilgilerinin paylaşımına yönelik gerekli talimatları imzalamaya, hesap açılışı için gerekli tüm evrakları temin ve ibraza, açılan bu hesaplar ile açılmış ve gerekse bundan sonra açılacak her nevi hesaplarımdan dilediği zamanlarda dilediği miktarda TL/döviz olarak para çekmeye, döviz almaya ve satmaya, arbitraj işlemleri yapmaya, her nevi açılmış ve açılacak hesaplarıma dilediği zamanda ve dilediği miktarda Türk Lirası ve her türlü döviz cinsinden para yatırmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, hesapları kontrol etmeye, dilerse işbu hesapları kapattırmaya, hesapları yeniden açtırmaya, hesapların vadelerini uzatmaya, vadeli hesapları gerek vade bitiminde gerekse vade tarihini bozmak suretiyle ana para ve faizleri ile talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, gerektiğinde anapara da dahil olmak üzere her türlü faiz, kur farkı veya kaybından feragat etmeye, sulh ve ibraya, hesaplarım arasında virman yapmaya, yatırım hesaplan da dahil olmak üzere her türlü hesaplarımdan yurtiçi veya yurtdışı bankalardaki hesaplarıma ve/veya vekilimin ve/veya üçüncü kişilerin hesaplarına TL/Döviz para transferleri (EFT, havale, SWIFT vs.) yapmaya, EFT, havale, SWIFT ve vb. elektronik sistemler üzerinden yapılabilecek transfer talimatı vermeye, yurt dışında bulunan para, altın döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları hususunda Türkiye' deki banka veya aracı kuruma bildirim yapmaya, bu hususa dair form/bilgi/belge vermeye/imzalamaya, bankadan dekont ve sair belgeleri teslim almaya ve bu süreci yürütmeye, hesaplar, krediler, banka kartları hakkında her türlü bilgi ve belge almaya, hesap özeti, ekstre, vs. dökümleri hesap bildirim mektubu, gelen ve/veya gönderilen havale/EFT bilgileri dahil olmak üzere bilgi/belge talep ederek teslim almaya, açılmış ve/veya açılacak hesaplarıma KGS, OGS, HGS, düzenli, otomatik ödeme talimatı vermeye, tanımlatmaya iade/iptal etmeye, dilerse hesap cüzdanı veya e-hesap cüzdanı talep ederek dilediği kanallardan teslim almaya veya feragat etmeye, zayi olursa yeniden çıkartmaya, hesap cüzdanı beyannamesi vermeye /imzalamaya, 3. kişilere para ödenmesi için talimat vermeye, gerek isme gerekse hesaplara yapılacak para transferi, havale, virman, EFT'leri kabul etmeye, talep, tahsil ve ahzu kabza, hesaplara gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen TL, döviz havalelerini / EFT'leri gerek TL gerekse döviz olarak almaya ve tahsile ve bu işlemlerle ilgili her türlü talimat, belge ve sair dokümanları imzalamaya, hesaplardan yapılan işlemler nedeni ile doğmuş doğacak tüm ücret, masraf, komisyon gider vb. ödemeye, her türlü talimat, belge ve sair dokümanları imzalamaya ve bu işlemlere ilişkin belgelerin birer suretini elden teslim almaya ve dekont talep etmeye, açılan her nevi banka hesaplarımızdan yine kendimize ait hesaplara ve/veya 3. kişi hesaplarına gerek yurt içi gerek yurt dışına ve gerek TL gerekse yabancı para cinsinden para transferi, havale, virman EFT yolu ile dilediği meblağı göndermeye, bu konulardaki evrakları dahi ibraz ve imzalamaya, ortak hesap açılışında birlikte veya tek başına kullanım yetkisini belirlemeye, vekil eden ile birlikte kendisi adına ortak hesap açmaya, banka ile ibralaşmaya, velhasıl bu konularla ilgili olarak yapılması gerekli tüm iş ve işlemleri başından sonuna kadar takip ve neticelendirmeye, 

KREDİ 

T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum bankaların merkez ve tüm şubelerine, PTT merkez ve tüm şubelerine müracaatla adıma dilediği bedel ve şartlarla her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi talebinde bulunmaya, kredi şartlarını dilediği gibi belirlemeye, kredi limitini arttırmaya, açılmış/açılacak kredilere ilişkin kredi limiti, başvuru şartları, kredinin faizi ve vadesi, vergi ve masrafları, kredinin işleyişi, geri ödeme ve muacceliyet, erken ödeme ve erken kapatma, borcun muacceliyeti, hak-alacak/mevduat rehni teminat ve sair diğer tüm hususları içeren kredi sözleşmeleri, taahhütnameleri, beyannameleri ve ilgili her türlü evrakı müzakere etmeye, dilediği şartlarla borçlu sıfatı ile tanzim ve imzalamaya, onaylamaya, tadil etmeye, ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya, takip ve neticelendirmeye, tahsis edilen kredi bedelini talep, tahsil, ahzu kabza, hesaplardan para çekmeye, dilediği kişi ve kuruluşlara havale etmeye, başka hesaplara EFT veya virman yapmaya, bu hususlarda talimat vermeye, kredi borçlarıma ilişkin bilgi ve belge talep etmeye, dilediği şartlarla teminat mektubu talebinde bulunmaya, teminat mektuplarını teslim almaya ve teslim etmeye, her türlü kredi borçlarını dilediği şartlarla yapılandırmaya, müzakere etmeye, tüm borçlarımı kısmen veya tamamen ödemeye, ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya, tüm sözleşmeleri, taahhütnameleri ve ilgili her türlü evrakı dilediği bedel ve şartlarla borçlu sıfatı ile tanzim ve imzalamaya,

BİLGİ İSTEME 

PTT merkez ve tüm şubeleri, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum bankaların merkez ve tüm şubeleri nezdindeki tüm hak ve alacaklarım, işlemlerim, hesaplarım ile her türlü borçlarıma ait sözleşme, hesap özeti, ekstre, dekont, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla üretilmiş her türlü bilgi ve belgeyi talep etmeye, Bankanın imkan verdiği yollarla dilediği şekilde teslim almaya,

KİŞİSEL BİLGİLERİ GÜNCELLEME 

PTT merkez ve tüm şubeleri, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum bankaların merkez ve tüm şubeleri kayıtlarındaki kişisel bilgilerimi ( adres, telefon, e-mail adresi) Bankanın imkan verdiği yollarla … şeklinde değiştirmeye, güncellemeye, tüm bu işlemlerle ilgili olarak her türlü sözleşme, taahhütname, talimat, makbuz ve sair belgeyi düzenlemeye, müzakere etmeye, imzalamaya, onaylamaya,

KART İŞLEMLERİ 

KART TALEBİ/ŞİFRE KULLANMA DAHİL: 

PTT merkez ve tüm şubelerine, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum bankaların merkez ve şubelerine müracaatla ATM (debit) banka kartı, ön ödemeli (prepaid) kart, tarım kartı, kredi kartı bu kartlara ve kredi kartına bağlı ek kart ve her ne nam altında olursa olsun tüm kart başvurularında bulunmaya, kart başvurusu için gerekli olan her türlü sözleşme ve belgeyi imzalamaya, ve/veya onaylamaya kartı yeniletmeye, kartı ve şifresini talep etmeye, kartı teslim almaya, kartı teslim almak üzere kart yönlendirme talimatı vermeye, kart şifresini almaya, kartı ve şifresini kullanmaya, şifreyi belirlemeye, değiştirmeye kartı iptal etmeye, bloke koymaya, bloke kaldırmaya, sim kart blokesini çözdürmeye, yeniden kullandırıma açtırmaya, kredi kartı ekstresi istemeye/almaya, Bankadan bilgi talep etmeye/almaya, kart üzerinde finansal sonuç doğuran veya doğurmayan her türlü işlemin gerçekleştirilmesini Bankadan talep etmeye, bu işlemlere itiraz etmeye, itirazı takip etmeye ve neticelendirmeye, Banka kayıtlarındaki kişisel bilgilerimi (adres, telefon, e-mail adresi) Bankanın imkan verdiği yollarla...….. şeklinde değiştirmeye, güncellemeye, ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, talimat ve sair belgeyi düzenlemeye, imzalamaya, onaylamaya, kişisel verilerimin işlenmesi için ürün ve hizmetler ile ilgili fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, özel ürün ve hizmetler sunulabilmesi ile banka stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi amaçları ile işlenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilumum bankalar ile ortakları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, tüm bunların bağlı kuruluşları, tedarikçileri, iş ortakları ve yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza vermeye, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Aydınlatma Formu ve Rıza Formunu' nu imzalamaya, ticari elektronik ileti gönderilmesi için izin vermeye ve Ticari Elektronik İleti Formu' nu imzalamaya, ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya, takip ve neticelendirmeye, ibraya kredi kartı ekstresi istemeye, ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, talimat ve sair belgeyi düzenlemeye, imzalamaya, kredi kartından otomatik ödeme talimatları vermeye, ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya, takip ve neticelendirmeye, dilediği miktarda limit arttırma/düşürme talebinde bulunmaya, işlem/ekstre erteleme talebinde bulunmaya, kredi kartı borçlarını dilediği şartlarla yapılandırmaya, kart borcu, limiti hakkında bilgi almaya, kart borcunu kısmen veya tamamen ödemeye, kartın hesap kesim ve son ödeme tarihini değiştirmek için talepte bulunmaya,

EMEKLİLİK İSLEMLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüklerinde, Bağ-kur Genel Müdürlüklerinde, Emekli Sandığı Genel Müdürlüklerinde ve emeklilik iş ve işlemlerini takip ve neticelendirmeye, emekli maaşımı bağlatmaya, her türlü yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, gerekli yerlere adıma ihtarname hazırlamaya-göndermeye, dilekçeler imzalamaya, ilgili makama takdime, SGK, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerine müracaat ederek hak edişimi sağlamaya, ücret ve primleri hesaplattırmaya, basamak yükseltmeye, ödenmesi gereken her türlü vergi, harç ve rüsumları yatırmaya, fazla yatırılanları geri iadesinde imzası ile geri almaya, elden evrak alıp vermeye, istenen evrakları ilgili makam, kurum ve kuruluşlardan temin etmeye, tetkik etmeye, aidiyetine takdime, tebliğ ve tebellüğe, teslim ve tesellüme, teslim ve tesellüm evraklarını akt ve imzalamaya, emeklilik ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ve formaliteleri benden farksız olarak yürütmeye ve neticelendirmeye, maaş cüzdanlarımı ve sağlık karnelerimi çıkartmaya ve almaya, dilekçeler imzalatmaya, ayrıca bilcümle Nüfus Müdürlükleri nezdinde adıma vukuatlı nüfus kayıt örnekleri çıkarttırmaya, almaya, bu hususlarda benim yapmam gereken tüm iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, emniyet müdürlüklerinden her türlü pasaport kayıtlarının alınmasına, giriş çıkış kayıtlarının alınmasına, Bağ-kur hizmetime işlenmemiş Bağ-kur prim günlerimi işletmeye, Bağ-kur borçlarımı sildirmeye, isteğe bağlı Bağkur günlerimi ve borçlarımı sildirmeye, Emekli Sandığı Hizmetlerimi ihya etmeye, Emekli Sandığı hizmet birleştirmesi için talepte bulunmaya, isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçisi olmam için talepte bulunmaya, işlenmemiş olan emekli sandığı hizmetlerini işletmeye, yurtdışı çalışma ve ikame borçlanmaları yapmaya, yurtdışı borçlanma işlemleri ile ilgili her işleme, yapılmış olan yurtdışı borçlanma işlemini iptal ettirmeye, yurtdışı borçlanma sonrası emeklilik talep etmeye, yurtdışında yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışıp çalışmadığıma, yurtdışında ikamete dayalı sosyal sigorta ödeneği alıp almadığıma, yurtdışında ikamete dayalı sosyal yardım ödeneği alıp almadığıma ilişkin beyan taahhüt belgesi doldurup imzalamaya, Sosyal Güvenlik Kurumundan her türlü aylık talep etmeye ve yapılan aylık talebini iptal ettirmeye, işlenmemiş olan isteğe bağlı SSK ve isteğe bağlı Bağ-Kur günlerimi işletmeye, yersiz ödemiş olduğum Bağ-Kur primlerimin iadesini talep etmeye, sehven ödenmiş olan SSK primlerinde işçi ve işveren primlerini talep etmeye, sehven ödenmiş olan SSK primlerini Bağ-Kur primlerinden mahsup ettirmeye, emeklilik talep etmeye, Bağ-kur ve SSK prim iadelerini talep etmeye, Kurum kayıtlarını talep etmeye, maluliyet oranı tespiti için hastaneye sevk talep etmeye, malulen emeklilik talep etmeye, SSK primleri ile Bağ-Kur primlerinin mahsubunu talep etmeye, doğum ve askerlik borçlanmaları talep etmeye ve yapılan talepleri iptal ettirmeye, Bağ-Kur günlerim hariç olmak üzere sadece SSK günlerim ile aylık talep etmeye, askerlik şubelerinden terhis belgesi almaya, münferiden yetkili olmak üzere,

EMEKLİ HESAPLARI 

PTT merkez ve tüm şubelerine, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum bankaların merkez ve tüm şubelerine müracaatla adıma hesap açmaya, her türlü hesap açılış sözleşme ve belgelerini imzalamaya, emekli maaşımı tahsil etmeye, emekli maaşımı dilediği PTT şubesine veya bankaya taşımaya, emekli maaş promosyonunu talep ve tahsil etmeye, PTT merkez ve tüm şubeleri veya Bankaların merkez ve tüm şubelerinin promosyon ödenmesine yönelik kampanyalara katılım için gerekli taahhütname ve belgeleri imzalamaya, maaşlarımı 3 yıl ve /veya dilediği süre boyunca aynı PTT şubesi, aynı bankadan alma ve başka bankaya veya başka PTT şubesine devretmeme yönünde taahhütte bulunmaya, promosyonun bankaya iadesini taahhüt etmeye, ödenecek olan promosyon bedelini alma ve tüm bu işlemlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, talimat, dekont, emekli maaşının rehin edilebilmesine imkan veren taahhütnameleri ve sair belgeyi düzenlemeye, müzakere etmeye, imzalamaya, tadile ve ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya, kişisel verilerimin işlenmesi için ürün ve hizmetler ile ilgili fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, özel ürün ve hizmetler sunulabilmesi ile banka stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi amaçları ile işlenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilumum bankalar ile ortakları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, tüm bunların bağlı kuruluşları, tedarikçileri, iş ortakları ve yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza vermeye, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Aydınlatma Formu ve Rıza Formunu' nu imzalamaya, ticari elektronik ileti gönderilmesi için izin vermeye ve Ticari Elektronik İleti Formu' nu imzalamaya, takip ve neticelendirmeye, 

İNTERNET BANKACILIĞI 

Adıma PTT merkez ve tüm şubelerine, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilumum bankaların merkez ve tüm şubelerine internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak üzere başvurmaya, üye yapmaya, bunun için gerekli her türlü işlemleri sonuna kadar gerçekleştirmeye, internet bankacılığı ile ilgili her türlü form, belge, taahhütname, muvafakatname, sözleşme ve her türlü evrakı tanzim ve imzalamaya, internet bankacılığı kullanımı için gerekli her türlü şifre, parola, şifre anahtarı, hesap numaraları vs. bilgileri Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilumum bankaların merkez ve tüm şubelerinden, PTT merkez ve tüm şubelerinden talep etmeye, almaya ve gerekli tesellüm evrakı vb. imzalamaya, şifre, parola vs. kodları değiştirmeye kullanım koşullarını seçmeye ve belirlemeye, internet bankacılığını açmaya, sınırsız olarak kullanmaya ve internet bankacılığı hizmetlerini kapatmaya, üyelikten çıkmaya, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilumum bankaların merkez ve tüm şubeleri, PTT merkez ve tüm şubeleri nezdinde mevcut ve ileride açılacak her türlü hesapların internet bankacılığı kullanımına açılması ve tanıtılması için talepte bulunmaya, adıma her türlü hesap açmaya ve kapatmaya, vadeli hesapların vadelerini bozmaya, internet bankacılığına hesap tanımlamaya ve iptale, açılmış ve açılacak hesaplara internet bankacılığını kullanarak her türlü görüntüleme yapmaya, bilgi almaya ve internet üzerinden yapılabilen bilumum işlemleri yapmaya, dilediği zamanlarda dilediği miktarda para yatırmaya ve çekmeye, kredili hesapların kredi limitlerini belirlemeye ve kullanmaya, internet bankacılığını kullanarak dilediği isme/hesaba dilediği miktarda dilediği zamanda virman/havale yapmaya, virman/havale talimatı vermeye ve görüntülemeye, virman/havale talimatını iptal etmeye, isme/hesaba/kredi kartına vs. EFT yapmaya, düzenli ödeme ve düzenli EFT talimatı vermeye görüntülemeye, ödeme ve EFT talimatını iptal etmeye, sair her türlü para transferleri yapmaya, her türlü sermaye piyasası araçları ve menkul kıymetler almaya ve satmaya, her türlü yatırım işlemleri yapmaya, yatırım fonları almaya ve satmaya, fon talimatı görüntülemeye, fon talimatını iptal etmeye, bono ve/veya tahvil almaya ve satmaya, altın almaya ve satmaya, yatırım hesaplarına dilediği miktarda dilediği zamanda para yatırmaya ve çekmeye ve fon hesaplarından dilediği miktarda dilediği zamanda para çekmeye, dilediği miktarda her türlü döviz almaya ve satmaya, dilediği miktarda her türlü hisse senedi almaya ve satmaya, hisse senedi emir değişikliği yapmaya ve iptal etmeye, adıma mevcut kredi kart(lar)ına ilişkin her türlü borç bilgilerini görüntülemeye ve söz konusu kredi kartlarına ilişkin borçları internet bankacılığı aracılığıyla ödemeye, kredi kart(lar)ına ilişkin ödeme talimatı vermeye, kredi kart(lar)ına ilişkin her türlü şifre işlemlerini gerçekleştirmeye, adıma dilediği limitte kredi kartı başvurusunda bulunmaya, dilediği limitte ek kart talebinde bulunmaya, dilediği şekil ve şartlarda dilediği miktarda virman, havale, EFT yapmaya, vergi, SGK ve her türlü ödeme ve tahsilatları gerçekleştirmeye, hesapları kapatmaya, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan PTT ve bankaların 444’lü veya ilgili hattı arayarak internet bankacılığına ilişkin her türlü işlemleri gerçekleştirmeye ve internet bankacılığına ilişkin vekaletname tarihi itibarıyla gerçekleştirilebilecek olan her türlü işlemi ve ileride internet bankacılığı ile yapılabilecek her türlü işlemi yapmaya, internette yapılabilecek işlemlerin mahiyetini ve kapsamını belirlemeye ve seçmeye, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan PTT merkez ve tüm şubeleri, bankaların merkez ve tüm şubeleri nezdindeki şahsıma ilişkin tüm bilgileri, adres, e-mail, telefon numarası, kimlik bilgileri vs. kaydettirmeye/vermeye, mevcut bilgileri güncellemeye/değiştirmeye, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan PTT merkez ve tüm şubeleri ve bilumum bankaların merkez ve tüm şubelerinin sistemine vekilimin kendi telefon numarasını ve/veya dilediği telefon numarasını kaydettirmeye, vekilimin azledildiği/vekaletin sona erdiği hususu PTT merkez veya şubesine, bilumum bankaların merkez veya şubesine tebliğ edilinceye kadar internetle ilgili tüm işlemlerde adıma herhangi bir sınırlama olmaksızın, tarafımdan farksız olarak münferiden mezun ve yetkili olmak üzere……..................…... T.C. kimlik nolu...........................................’ yi vekil olarak tayin ettim.


Adınız soyadınız:
Adres:
Telefon:
E-posta:2023-02-02
Adnan Gündogdu
Grundare av Snabbare Integration


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top