Ett tryggare Sverige

0

Nu träder nya regler för ett tryggare Sverige i kraft 

Runt årsskiftet träder nya lag­ändringar i kraft som ska bidra till ett tryggare Sverige. Flera av lagänd­ringarna ingår i regeringens 34-punkts­program mot gäng­krimi­nalitet och regeringens åtgärds­paket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Slopad straffrabatt för unga myndiga 

Den 2 januari 2022 slopas straff­rabatten för personer i åldern 18–20 år om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer. Det handlar exempel­vis om rån, grov miss­handel och våld­täkt. Det­samma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om minimi­straffet är lägre. 

Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myn­dig person till fängelse. Samma straff som för andra myn­diga personer ska också kunna dömas ut, till exempel fängelse på livstid. Dess­utom ska vissa allvarliga brott, till exempel mord eller våld­täkt mot barn, inte kunna pre­skri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år. 

Lagändringarna är en del av regeringens 34-punkts­program mot gäng­krimi­naliteten. 

Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 

Ändringarna innebär att möjlig­heterna att använda berät­telser som lämnats vid tidiga förhör utökas. Det handlar bland annat om utökade möjlig­heter att tillåta berät­telser från förhör inför en brotts­bekäm­pande myndighet som bevis, att ta upp bevis i domstol före huvud­förhand­ling och att använda vittnes­attester som bevis. Lag­änd­ringarna träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ny möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål Lagändringen innebär att polisen fått en ny befogen­het att i brotts­före­byggande syfte göra hus­rann­sakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål, till exempel explo­siva varor, i gemen­samma utrym­men i eller i anslutning till fler­bostads­hus. Befogen­heten får användas i situationer där risken framstår som stor att sådana föremål ska användas vid våldsbrott. 

Lagändringen trädde i kraft den 1 december 2021 och ingår i regeringens 34-punkts­program mot gäng­krimi­naliteten. 

Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och överträdelse av kontaktförbud 

Våld och andra kränk­ningar i nära relationer är ett allvarligt sam­hälls­problem. För att bättre åter­spegla brotts­lighetens allvar görs lag­ändringar som innebär att minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år, att straffet för över­trädelse av kontakt­förbud skärps och att mindre allvarliga över­trädelser av kontakt­förbud inte längre ska vara fria från straff. 

Ändringarna inne­bär också att förtal och grovt förtal kan ingå i grov frids­kränkning, grov kvinno­frids­kränk­ning och olaga förföljelse, att utvidgat kontakt­förbud kan förenas med villkor om elektro­nisk över­vakning som första­hands­åtgärd samt att det så kallade väsent­lig­hets­kravet för kontakt­förbud avseende en gemen­sam bostad och för särskilt utvidgat kontakt­förbud tas bort. 

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 och ingår i regeringens åtgärds­paket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top